PřihlášeníVyhledat

Vítejte na stránkách Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách
DATUMINFORMACEPŘÍLOHA
04.07.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /členům družstva/

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.
30.06.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /Obchodní partneři/

Výpis z obchodního rejstříku – COOP družstvo HB

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.

Výpis z obchodního rejstříku

 

 

 

 

 

 

JEDNOTA, spotřební družstvo ve Svitavách

 

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách svolává dle článku 19., odstavce 2. platných stanov

 

členskou schůzi,

 

která se bude konat 8. června 2017 (ve čtvrtek) od 11.00 hodin v kulturním domě v Koclířově u Svitav.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení.

  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.

  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2016.

  4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, k navrhované přeměně – fúzi sloučením.

  6. Diskuse k uvedeným zprávám.

  7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.

  8. Schválení projektu přeměny – fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB.

  9. Schválení zahajovací rozvahy nástupnického družstva.

  10. Závěr členské schůze.

 

 

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 10.30 hodin a ukončena v 11.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

 

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

 

Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 169 a 170 zákona č.355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev ( u COOP družstva HB na adrese: Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod) jsou k nahlédnutí dokumenty uvedené v ustanovení § 169 Zákona č.355/2011 Sb.. Seznámit se s nimi mohou v  pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Jedná se zejména: projekt přeměny – fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2016 a  zprávy auditora o  jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2017 a  zpráva auditora o  jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a  zprávy auditora o  jejich ověření, všechny zprávy o  přeměně – fúzi sloučením všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o  přeměně - fúzi sloučením.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Pokud člen souhlasil s tím, že zúčastněné družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené v prvém odstavci zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije ustanovení odstavce 2.

 

Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

 


Jednota SD Svitavy

COOP družstvo HB

Bilanční suma

149 152

871 810

Výše vlastního kapitálu

145 525

576 188

Hospodářský výsledek za poslední účetní období

+ 3 919

+ 77 629

Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů

3 627

295 537

Výše stálých aktiv

89 239

452 523

Výše oběžných aktiv

59 913

418 447

Pohledávky po splatnosti

55

592

Výše cash-flow: z provozní činnosti

-16 554

110 360

investiční činnosti

17 630

-122 998

finanční činnosti

-721

1417

 

Představenstvo

Jednoty SD ve Svitavách

 

 

www.coophb.cz

 

 

Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a její statutární orgán zejména s ohledem na připravovaný proces fúze družstva s COOP družstvem HB rozhodl o nabídce možnosti ukončení Vašeho členství dohodou s výplatou vypořádacího podílu za dohodnutou cenu 6000,- Kč před zdaněním. Srážkovou daň ve výši 15% odvede družstvo z částky, která nebyla zaplacena členem při upsání členského podílu. Čistá částka po zdanění pro převážnou část členů tedy činí

 

5 205,- Kč

 

Termín zahájení vyplácení členských podílů dle výše uvedených zásad je 19.10.2016. Tato mimořádná nabídka platí do 30.4.2017.

Sdělení členům Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách

Plná moc člena

Dohoda o ukončení členství v družstvu

 

KONTAKTNÍ TELEFON

725 974 026

608 929 423

 


OZNÁMENÍ

 

Statutární orgány družstev COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 000 32 115 a Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 568 02, IČ: 000 32 191

o z n a m u j í

členům obou družstev odsouhlasení záměru fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách do nástupnického družstva COOP družstvo HB. Rozhodným dnem fúze sloučením byl určen den 1. 1. 2017. Od tohoto dne se jednání zanikajícího družstva považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnického družstva. S převzetím jmění zanikajícího družstva převezme nástupnické družstvo také všechna práva a povinnosti z obchodních, respektive závazkových a jiných právních vztahů i práva a povinnosti z pracovně právních vztahů všech zaměstnanců družstva a dalších právních předpisů platných k datu podání návrhu projektu.

Projekt fúze sloučením bude projednáván na členských schůzích družstev koncem prvního pololetí 2017.

 

Představenstvo COOP družstvo HB

Představenstvo Jednota, SD Svitavy

 

Anketa

Nakupujete v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách?
 

Kdo je online

Právě připojeni - host: 1